7.05.2011

Self Portrait: Day Seventy-Seven


everybody
loves
a
c o m e b a c k
"(that's my dog)"

***

Comeback Kid (That's My Dog)

No comments:

Post a Comment